Les Borges Blanques regula la concessió de subvencions a entitats esportives

26/02/2024

Mitjançant un sistema de suma de punts

L'Ajuntament de les Borges Blanques, durant el desenvolupament del ple extraordinari de la setmana passada, va aprovar la nova ordenança reguladora de les bases per a la concessió de subvencions a entitats esportives. La nova ordenança vol potenciar la promoció de les activitats esportives socials i dinamitzar l'esport federat i no federat i fomentar les accions de caràcter esportiu d'integració social dels esports col·lectius i individuals. 

Podran ser beneficiàries d'aquest ajuts les entitats esportives i no esportives que tinguin la seu a les Borges Blanques i les que no tinguin seu al municipi, però organitzin algun esdeveniment esportiu que impliqui un reton econòmic al municipi. En aquest sentit, queden exclosos d'aquestes subvencions els clubs privats. 

L'equip de govern ha establert tres línies de subvenció: Activitats esportives anuals federades, activitats esportives de caràcter puntual, puntuables o competicions anuals no federades iactivitats esportives de caràcter puntual o anual.

Després d'aprovar la nova ordenança reguladora de les bases per a la concessió de subvencions a entitats esportives, les entitats disposen de trenta dies per presentar la documentació, que serà d’una sola sol·licitud per a cada convocatòria, independentment de la línia de subvenció per la qual es demani.

Seguidament, en el termini màxim d’un mes des de la recepció de la proposta, la Junta de Govern Local farà el sumatori dels punts i publicarà la resolució. En cas de no obtenir puntuació, la Junta de Govern local serà l’encarregada d’atorgar la subvenció, sense superar ni ser inferior a l’import d’aquesta de l’últim any.  

InfoLleida